۰۶:۳۰ | دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ | Monday, 27 June , 2022

حقِّ حقّ داشتن

حقِ حق داشتن مفهومی‌ تازه و منبعی مهم برای تفکّر و کنشِ سیاسی در زمانه‌ی ما است. عصری که روز […]

بنويس تا اتفاق بيفتد

اگر سررشته امور زندگيتان را به دست بگيريد و آن ها را اداره كنيد,مي توانيد به روياهايتان جامه عمل بپوشانيد […]

كارما

اين كتاب درواقع يكي از دوازده قانون كارما و البته قانون اصلي است : “هرچه بكاري همان را درو ميكني” […]